Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

FORSIDE 

Print

Velkommen til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Formål:

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. at finansiere foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til. Midlerne anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet.

Målsætning:

Produktionsafgiftsfonden ønsker at fremme den økonomiske, sociale, miljømæssige, bæredygtige vækst for gartnerierhvervets konventionelle og økologiske produktion.

Målet søges nået gennem et finansielt grundlag ved hjælp af opkrævning af lovhjemlet produktionsafgift samt imødekommelse af ansøgninger om tilskud til aktiviteter i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning for fondens virke.

Nærmere oplysning om afgift findes under fanebladene ”lovgrundlag” og ”oplysningsskema”. Til brug for imødekommelse af ansøgninger om tilskud, har fonden vedtaget en strategi for støtte til rammeforbedrende aktiviteter. Fondens strategi og tildelingskriterier findes under fanebladet ”ansøg om tilskud”.

Bestyrelse:

Fødevareministeren har den 1. november 2020 udpeget nye medlemmer til bestyrelsen for en 4-årig periode.

Se Produktionsafgiftsfondens bestyrelse

Privatlivspolitik:

Fondens privatlivspolitik forklarer med henvisning til persondatafordningen hvordan behandlingen af personoplysninger foregår.

Se fondens Privatlivspolitik

Kontakt:

  • Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter
  • Fondssekretariat v. Natasja Emanuelle Jelskov
  • Axeltorv 3
  • 1609  København V
  • Telefon 33 39 40 00
  • Mail info@prdfond.dk